УКР    РУС    ENG
ЗАДАТЬ ВОПРОСM
Email: mail@ares.ua    
Митний брокер Арес
МИТНІ ПОСЛУГИ
Необхідні документи
Вартість оформлення
Розрахувати митні збори
Корисна інформація
МІЖНАРОДНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ
АВІАДОСТАВКА ВАНТАЖУ
Автомобільні перевезення
Морскі контейнерні перевезення
Міжнародні авіаперевезення
КОНСУЛЬТАЦІЇ
КОМПАНІЯ АРЕС
Наші клієнти
НАШІ ПОСЛУГИ
НОВИНИ
КОНТАКТИ
Компанія Арес

МИТНІ ПОСЛУГИ

Договір з компанією АРЕС

ДОГОВІР №      
про надання послуг по декларуванню та митному оформленню
товарів
 
м. Київ                                                                                                            « ___ » ______________2012р.
 
ТОВ “Компанія “АРЕС”,  що здійснює декларування на підставі Ліцензії на право здійснення посередницької діяльності митного брокера АВ № 491606 від 04.06.2010 року, в особі директора Ткаченка Олега Івановича, діючого на підставі Статуту з однієї сторони, (далі  по тексту Виконавець), і_______________________________________________________________________, в особі директора _______________________________________________, діючого на підставі Статуту, з іншої сторони (далі по тексту Замовник), разом Сторони, склали цей договір про наступне:
 
1. Предмет договору
1.1.Замовник доручає, а Виконавець зобов'язується:
- за обумовлену плату і в обумовлений термін надавати послуги по декларуванню товарів, майна, транспортних засобів та інших предметів (далі товарів)  Замовника, що переміщуються через митний кордон України, та їх оформленню у Київській регіональній та Бориспільській митниці, а також надавати інші, пов'язані із зовнішньоекономічною діяльністю Замовника, послуги;
- дії, пов'язані з декларуванням і митним оформленням товарів Замовника, здійснювати самостійно від свого імені за рахунок і за дорученням Замовника в порядку, передбаченому цим Договором та чинним законодавством України.
1.2. Для надання послуг по договору Виконавець має право використовувати всю необхідну інформацію та документацію Замовника, залучати третіх осіб, залишаючи за собою відповідальність за виконання умов даного Договору.
 
2. Права та обов'язки Сторін
2.1. Обов'язки Виконавця:
-   здійснювати підготовку, оформлення документів для митного контролю (оформлення),
- здійснювати декларування та митне оформлення товарів у встановленому чинними законодавчими та нормативними актами і документами порядку;
- правильно нараховувати митні платежі;
- подавати на ознайомлення Замовника на його вимогу Ліцензію про визнання Виконавця декларантом;
- зберігати комерційну таємницю і конфіденційну інформацію, яка міститься в документах Замовника;
- надавати консультації Замовнику щодо вимог митного законодавства України, знайомити його при необхідності з цими документами,    попереджувати Замовника про встановлені заборони чи обмеження щодо розпорядження товарами у випадках, якщо митне оформлення не завершено;
- надавати передбачені тарифом (Додаток №1) послуги по декларуванню та митному оформленню товарів, а також, за попередньою домовленістю, додаткові послуги згідно з тарифом    Виконавця;
- за 7 діб інформувати Замовника про зміну розміру тарифу на послуги.
2.2. Виконавець має право:
- запитувати у Замовника документи, необхідні для митного оформлення товарів: (ліцензії на експорт-імпорт, висновки органів митного контролю по вартості вантажів, коду товару відповідно УКТЗЕД, висновки санепідемстанції, фітосанітарної служби, карантинного контролю, ветеринарного контролю, Міністерства зв"язку України, Урядової комісії по експортно-імпортному контролю, сертифікати походження товару, сертифікати відповідності стандартам товару, технічну документацію та каталоги товару, а також інші документи, що мають відношення до митного оформлення). За попередньою домовленістю і за письмовим дорученням Замовника Виконавець має право отримувати перелічені документи в відповідних державних установах;
- відмовити Замовнику у наданні послуг по декларуванню за конкретним дорученням  у випадку, коли у Виконавця є достатні підстави вважати, що документи містять заздалегідь неправдиві відомості та/або дії Виконавця нестимуть протиправний характер чи будуть невідповідати встановленому порядку, а також, якщо Замовник не подає необхідні для оформлення документи;
- перевіряти повноваження Замовника щодо приналежності йому товарів та дійсність документів, необхідних для митного оформлення, переданих ним;
- за попереднім погодженням Замовника, та в його присутності, в разі необхідності, здійснювати "ідентифікаційний огляд товарів";
- здійснювати контроль за своєчасною і повною сплатою митних платежів Замовником.
- списувати з свого рахунку кошти за послуги з карантину рослин на вантаж Замовника;
- оплачувати від імені клієнта зі свого рахунку митні платежі, послуги митного терміналу, послуги за оформлення дозвільних документів, послуги карантинного контролю;
- завіряти документи, що мають відношення до митного оформлення товарів  своєю печаткою.
- притримувати митні та товаросупровідні документи до моменту оплати рахунку Замовником Виконавцю за виконані роботи.
2.3. Обов'язки Замовника:
- до початку митного оформлення кожної відправки (надходження) товарів надавати Виконавцю всі необхідні для митного оформлення документи, згідно с переліком документів, наданих Виконавцем;
- в необхідних випадках надавати уповноваженій особі Виконавця доручення на виконання окремих функцій від імені Замовника;
- в разі необхідності забезпечувати доставку товарів у місце оформлення, зазначене Виконавцем, а також присутність уповноваженої особи Замовника;
- забезпечувати Виконавцю доступ до товарів, що підлягають декларуванню та митному оформленню;
- забезпечити сплату митних платежів згідно з розділом 4 цього Договору;
- своєчасно сплачувати за послуги Виконавця згідно з розділом 5 цього Договору;
- забезпечувати в разі потреби власним транспортом доставку співробітника митниці та уповноваженої на декларування особи Виконавця до місця митного оформлення чи знаходження товарів;
- компенсувати Виконавцю витрати, пов’язані з виконанням на вимогу митниці робіт по перевезенню, завантаженню, розвантаженню, перевантаженню товарів, що декларуються.
 
3. Термін виконання робіт
3.1. Термін виконання робіт Виконавцем залежить від обсягу необхідних робіт, графіку роботи  митниці та погоджується письмово Сторонами додатково по кожному зверненні.
 
4. Умови сплати митних платежів
4.1 Митні платежі (мито, митні збори, акцизний збір, ПДВ) мають бути сплачені Замовником до того, як митниці будуть пред’явлені товари.
4.2 В разі встановлення згодом недобору митних платежів, (зміна ставок мита, інших митних платежів, вимог нормативних актів і т.ін.) після випуску митницею товарів у вільне використання відповідальність за їх доплату несе Замовник. Суму таких митних платежів надає Виконавець у письмовому вигляді із посиланням на законодавчу нормативну базу, діючу на дату виникнення таких платежів.
 
5. Розрахунки і умови оплати послуг Виконавця
5.1. За надання послуг по митному оформленню товарів,  Замовник виплачує Виконавцю суму, розмір якої залежить від обсягу виконаних робіт та наданих послуг. Розрахунок цього розміру здійснюється згідно з тарифом Виконавця (Додаток №1).
5.2. Повна оплата послуг Виконавця проводиться по безготівковому розрахунку не пізніше п’яти банківських днів з моменту виконання робіт, яким вважається завершення митного оформлення товарів Замовника. На підтвердження факту надання послуг за цим Договором складається акт виконаних робіт, який підписується Замовником протягом трьох календарних днів з моменту його надання.
5.3.  При несвоєчасній оплаті Замовником послуг Виконавця, в разі відсутності попередньої письмової домовленості про перенесення строку платежу, Замовник сплачує Виконавцю пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від тієї суми, яка підлягає сплаті за кожний день прострочення.
6. Особливі умови і відповідальність Сторін
6.1. У випадку порушення зобов’язання, що виникає з цього Договору (надалі іменується «порушення Договору»), Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та чинним законодавством України.
6.2. Замовник несе повну юридичну відповідальність за достовірність даних, в наданих ним  документах виконавцю та митним органам.
6.3.  Виконавець  не несе  відповідальність за  невідповідність товарів (їх найменувань, маркування, кількісних та якісних характеристик) зазначених у товаросупровідних документах, товарам, що фактично переміщуються через митний кордон України.
6.4.  Виконавець не несе відповідальності за зобов'язання Замовника, які останній надав безпосередньо митниці. Так само Виконавець не несе відповідальність за перевищення узгодженихтермінів оформлення товарів Замовника при їх ввезенні (вивезенні) у випадках, якщо таке перевищення сталося у зв'язку з нездійсненням або з несвоєчасним здійсненням Замовником тих заходів, які він повинен здійснити згідно з встановленим порядком та цим Договором.
 
                                           7. Згода-повідомлення
7.1  Даним договором Виконавець як суб’єкт відносин, пов’язаних із персональними даними, на виконання вимог ч. 2 ст.12 Закону України «Про захист персональних даних» повідомляється про включення добровільно наданих ним Замовнику власних персональних даних та персональних даних працівників Виконавця до Бази персональних даних контрагентів-фізичних осіб та працівників контрагентів Замовника.
 7.2  Підписуючи даний договір Виконавець, як суб’єкт персональних даних, дає свій добровільний та однозначний дозвіл на вчинення Замовником, як володільцем бази персональних даних, всіх дій, які передбачені Законом України «Про захист персональних даних», в тому числі, але не виключно щодо обробки персональних даних у відповідності до сформульованої мети їх обробки.
 7.3  Метою обробки персональних даних контрагентів-фізичних осіб і працівників контрагентів Виконавця є встановлення господарських відносин із контрагентами, забезпечення збереження конфіденційної інформації про контрагентів, систематизація та прискорення і покращення надання послуг контрагентам, забезпечення системного підходу до обробки документів, підготовка відповідно до вимог законодавства статистичної, фінансової, адміністративної, податкової та іншої інформації з питань здійснення господарських операцій з контрагентами, реалізація інших відносин, які вимагають обробки персональних даних контрагентів-фізичних осіб і працівників контрагентів, що виникають під час здійснення Товариством господарської діяльності.
 7.4  Для досягнення мети обробки до Бази персональних даних контрагентів-фізичних осіб та працівників контрагентів Замовника можуть бути включені наступні персональні дані:
§ особисті відомості (прізвище, ім’я, по батькові; дата народження; вік; стать тощо);
§ реєстраційний номер облікової картки платника податків;
§ номери засобів зв’язку, факсу, адреса електронної пошти;
§ місце проживання за державною реєстрацією;
§ відомості про державну реєстрацію як фізичної особи-підприємця;
§ відомості про сплату єдиного податку;
§ відомості про сплату фіксованого податку;
§ відомості про реєстрацію платником податку на додану вартість:
§ індивідуальний податковий номер; серія, номер, дата початку дії
§ свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість;
§ відомості про наявність дозвільних документів (ліцензії, дозволи,
§ сертифікати тощо);
§ основні види діяльності;
§ відомості про банківські рахунки;
7.5 Доступ до персональних даних Виконавця та працівників Виконавця, що включені до Бази персональних даних контрагентів-фізичних осіб та працівників контрагентів Замовника, третіх осіб дозволяється лише у випадках та порядку, передбаченому законодавством України.
7.6 Виконавець не вимагає повідомлення про поширення (передачу третім особам) своїх персональних даних та персональних даних працівників Виконавця.
7.7 Підписанням цього Договору Виконавець підтверджує повідомлення його Замовником про права суб’єкта персональних даних, передбачені ст.8 Закону України «Про захист персональних даних», і мету збору даних.
 
                                           
 
 
 
 
8. Форс - мажорні обставини
8.1. У випадку, якщо одна із Сторін виявиться не в змозі повністю чи частково виконати свої зобов'язання по цьому Договору в результаті революції, стихійного лиха, пожежі, військових конфліктів, змін у законодавстві і дій органів влади, централізованого вимикання електроенергії або інших обставин, які знаходяться поза контролем Сторін, строки виконання зобов'язань подовжуються на відповідний період дії таких обставин. При цьому Сторони звільняються від відповідальності.
8.2.Строк дії форс - мажорних обставин підтверджується Торгово-промисловою палатою України або уповноваженими нею регіональними відділеннями.
 
9. Арбітраж
9.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.
9.2. У випадку недосягнення взаємної згоди, суперечки по цьому Договору вирішуються господарським судом за місцем знаходження відповідача.
9.3. Претензії, що можуть виникнути з цього Договору, мають бути пред'явлені протягом 3-х місяців після виникнення підстав для їх пред'явлення.
 
10. Термін дії, внесення змін і дострокове припинення Договору
10.1. У випадку встановлення недоцільності або неможливості виконання договірних зобов'язань зацікавлена Сторона вносить пропозицію про дострокове  припинення дії цього Договору, яка повинна бути негайно розглянута.
10.2. Одностороння відмова від виконання зобов'язань Договору не допускається.
10.3. Цей Договір діє з "        "                             20        р.  по  “                                  20        р.
За умови, що жодна з сторін не заявить про його розірвання або припинення не пізніше ніж за один місяць до вказаного терміну, Договір вважається продовженим на кожний наступний рік на цих же умовах (без підписання додаткової угоди).
10.4.Договір може бути змінено або доповнено за згодою Сторін, яка оформляється додатковою угодою і є невід'ємною частиною цього Договору.
10.5. Цей Договір складено в двох примірниках українською мовою, при чому обидва примірники мають однакову юридичну силу.
 
11. Місцезнаходження та реквізити сторін
 
Виконавець:                                                                                                                                     Замовник:
ТОВ "Компанія "АРЕС" ,
яке є платником єдиного податку за ставкою 3 %
ІПН: 329111226500, св-во  ПДВ № 100325129
 
Код ЄДРПОУ: 32911124
 
Адреса:  03680, м.Київ, пр-т Палладіна, 44, к.222
 
Поштова адреса:  03164, м.Київ, а/с № 9
 
Банк:  ПАТ  "Універсал Банк"
 
р/р 26003000135654               МФО 322001       
 
тел.502-12-88                          факс. 502-34-41
 
Електронна адреса:            ares_com@ukr.net
 
 
 
____________  Ткаченко О.І.                                                            _____________
м.п. Виконавець                                                                      м.п. Замовник
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ДОДАТОК № 1
До   договору   №                      від       /        / 20      р.
 
Послуги
Вартість (грн. без ПДВ)

1
Створення документів
 

 
Основний аркуш (МД-2), (ПД)
140,00

 
Додатковий аркуш (МД-3)
170,00

 
Додатковий аркуш (МД-6), (ПП)
95,00

 
Декларація митної вартості (ДМВ)
134,00

2
Митне оформлення
 

 
Вантажно-митної декларації (ВМД)
1149,00

 
Попереднього повідомлення (ПП )
203,00

 
Попередньої декларації (ПД)
344,00

 
Декларації митної вартості (ДМВ)
272,00

3
Додаткові послуги
 

 
Акредитація ( переакредитація )
700,00 (350,00)

 
Оформлення вантажу до 100 EUR
724,00

 
Заповнення CARNET TIR, CMR...
160,00

 
Складання та підписання відкріплень
1061,00

 
Складання та підписання листів, узгоджень, інвойсів
402,00

 
Виїзд до замовника
90,00

 
Ідентифікаційний догляд
402,00

 
Санітарно-епідеміологічний контроль
від 312,00

 
Екологічний контроль
від 312,00

 
Контроль  ДП «Укрекокомресурс»
182,00

 
Робота в вихідні ( по узгодженню )
+50%

 
Виклик інспектора для перевантаження на склад
229,00

 
Відмітка карантину рослин (платіжка Компанії АРЕС)
106,00

 
Контроль карантину рослин (платіжка клієнта)
74,00

 
Оформлення довідки УкрЦСМ
320,00

 
Визначення коду в ТПП, СТ-1
320,00

 
Ліцензування продукції
від 1052,00

 
Оформлення висновку СЕС
877,00

 
Сертифікація продукції
від 1052,00

 
Проходження відділу номенклатури на КРМ
537,00

 
Проходження відділу митної вартості на КРМ
537,00
 
   Виконавець:                                                                                   Замовник:
ТОВ «Компанія «АРЕС»                                                                                           _____________________
 
_________________                                                                      ________________
               Ткаченко О.І.           
 
 

 


МИТНІ ПОСЛУГИ:

Імпорт рослин
Розрахувати митні збори
Вартість оформлення
Необхідні документи
- Договір з компанією АРЕС
- Акредитація на митниці
- Імпорт
- Експорт
- Листи-відкріплення
Корисна інформація


Расчитать доставкуНАМ ДОВІРЯЮТЬ І РЕКОМЕНДУЮТЬ • Embassy
  of the USA

 • Грайнер Пекеджинг

 • Дорма
  Украина

 • Жокей Украина

 • Рейнарс Украина

 • Энергоатом

 • Посольство США

 • ГалоГаз

 • ООО "А.Н.К"
ВІДГУКИ • Діючи на підставі та від імені Посольства США в Україні, уповноважую Компанію Арес, як повноважного та законно призначеного агента, якому надається право виступати від імені Посольства США в Україні і усіх Митницях та морських терміналах України.

  Джеймс Хенрі
  Другий секретар Посольства США

 • Хочу зауважити, що перевагами роботи команди Арес є індивідуальний підхід до вимог клієнта, вміння швидко орієнтуватися у нестандартних ситуаціях, оперативність у проведенні митних процедур і високий рівень компетентності у своїй справі. Можу рекомендувати компанію Арес, як надійного партнера для іноземного бізнесу.

  Сергій Кондратьєв
  Менеджер з розвитку бізнесу Жокей Україна Трейдінг

 • Ми високо цінуємо професійні послуги Компанії Арес, команда бізнес-орієнтована, націлена на швидке оформлення вантажів і оперативне вирішення можливих ускладнень. Звертаючись до фахівців Арес, ми вже 10 років впевнені в їх компетентності та якості митної очистки наших товарів.

  Тетяна Лєскова
  Генеральний директор ТОВ Гало Газ

 • Ми працюємо з Арес вже понад 7 років, тому з упевненістю можемо стверджувати про їх надійну репутацію, якісне та швидке виконання митних процедур, а також клієнтоорієнтованість. Компанія завжди захищає інтереси клієнта, досвід, знання і здібності фахівців Компанії Арес відповідають високому рівню очікувань нашої компанії.

  Олександр Балакін
  Директор ТОВ Дорма Україна

 • Співробітники компанії зарекомендували себе як надійних партнерів та ефективний колектив професіоналів, що здатні вирішувати найрізноманітніші питання. Оперативність, надійність, лояльність, пунктуальність - основні характеристики Компанії Арес.

  Сергій Задорожний
  Директор Грайнер Пекеджінг

 • Брокери Компанії Арес завжди надають фахову консультацію на етапі підготовки документів до поставки, тому самі оформлення відбуваються без ускладнень. Варто відмітити також привітність, компетентність та професіоналізм співробітників компанії.

  Вікторія Шуригіна
  Начальник відділу митного контролю ДП НАЕК Енергоатом

 • Транспортні перевезення з країн ЄС та Турції відбуваються чітко, без затримок та ускладнень. Компанія Арес проводить повне супроводження поставок, виконуючи митне оформлення в країнах ЄС та Турції.

  Андрій Дудар
  Генеральний директор Рейнарс Україна